Khoa Học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm.


[Phải đăng nhập mới thấy links. ]
Pass: [Phải đăng nhập mới thấy links. ]