1. Tao 3 mặt phẳng : Plane 1 cách mặt TOP là 100,
Plane 2 cách Plane 1 là 150
Plane 3 cách Plane 2 là 100.

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]

2. Trên mặt TOP bạn vẽ một Sketch như sau, và dùng Split Entities để chia vòng tròn này thành 8 phần bằng nhau.

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]

3. Vẽ trên
Plane 1 một Sketch như sau.
Vẽ một vòng tròn xây dựng có đường kính 150 mm, sau đó chia đường tròn xây dựng này thành 8 phần bằng nhau bằng các đường tâm. Bước tiếp theo vẽ các cung tròn cso tâm như hình vẽ và đi qua các điểm trên vòng tròn xây dựng.

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]

4. Vẽ một vòng tròn Sketch trên
Plane 2 có đường kính 80 mm và cũng chia thành 8 phần bằng nhau như vòng tròn đầu tiên.

5. Vẽ một vòng tròn Sketch trên
Plane3 có đường kính 250 mm và cũng chia thành 8 phần bằng nhau như vòng tròn đầu tiên.


[Phải đăng nhập mới thấy links. ]


6. Dùng lệnh Lofted rồi chọn từ vòng tròn 1 đến vòng tròn cuối cùng ta được như sau (chú ý nếu bạn muốn lọ hoa xoắn theo ý muốn thì ta chọn mảnh của vòng thứ nhất sau đó chọn mảnh của các vòng tiếp theo xoay đi một góc nào đó)


[Phải đăng nhập mới thấy links. ]

7. Dùng lệnh Shell với chiều dày lọ hoa là 3mm, Fillet đế lọ hoa 4mm. miệng là 1mm Và ta được như ý.

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]
( oto - hui )
Render