TRUYỆN TRANH: THẠCH SANH - LÝ THÔNGLời: biên soạn theo tác giả Nguyễn Đổng Chi
Kho tàng Cổ tích Dân gian Việt nam
Tranh: Hùng Lân.
với sự cho phép của họa sĩ Hùng Lân